Selecteer een pagina

Advies en Kwaliteitszorg

 

|

Roy van Eummelen

Eummelen Consult richt zich op bedrijven die actief zijn in de grond-, weg- en waterbouw.  Het gaat hierbij om advies, bemiddeling, begeleiding van projecten en kwaliteitszorg.

Doel:

 • het in uitvoering brengen van projecten en deze naar tevredenheid van de klant af ronden
 • het begeleiden van bedrijven naar certificering toe en deze behouden

Missie

Samen met de klant zoeken naar de meest praktische en eenvoudige manier om een vraagstuk/probleem op te lossen waarbij voldaan wordt aan relevante wetgeving.

N

 

Werkwijze

Luisteren

 

Om tot het gewenste resultaat te komen is het van groot belang dat de wensen helder geformuleerd worden. In dit stadium is luisteren naar de problematiek belangrijk; alleen zo komen we tot de kern.

i

Vertalen

 

In dit stadium vertalen we de wensen naar concrete acties.

U

Analyseren

 

Na een gedegen analyse van de situatie komen we tot de optimale werkwijze.

Adviseren

 

In de laatste stap schrijven we een advies op maat, helemaal toegespitst op uw situatie.

Netwerk

Om klanten optimaal en zo volledig mogelijk te kunnen bedienen is Eummelen Consult samenwerkingen aangegaan met diverse specialisten. Het betreft zowel bodem- en grondwaterspecialisten als mededeskundigen op het gebied van verhardingen, GWW en asfalteringswerkzaamheden.

Eummelen Consult beschikt verder over een netwerk van bekwame praktische opleiders die prima in staat zijn om de belangrijkste doelgroep, GWW, te bedienen. Daarnaast zijn er goede contacten met adviesbureaus, provincies, diverse gemeenten en certificerende instellingen.

Diensten

Advies

Het daadwerkelijk realiseren van een werk zoals het saneren van een voormalig bedrijfsterrein of met de klant vaststellen welke certificering vereist is (en deze behalen).

 • Ondersteuning bij bodemsanering in zowel de voorbereiding als uitvoering. (o.a. erkend dlp-er en mvk-er),
 • Opstellen V&G plannen bij bodemsaneringen,
 • Toetsen V&G plannen (Vanaf veiligheidsklasse 1 is toetsing door een MVK-er verplicht),
 • Toetsing door MVK en of HVK wordt aangeboden,
 • Second opion op het gebied van bodem- en saneringsonderzoeken,
 • Het organiseren en geven van in-company cursussen over o.a. het Besluit Bodemkwaliteit
 • Het verzorgen van trainingen als  asbestherkenning,  werken met verontreinigde grond CROW 132, basis of vol VCA,
 • Het laten uitvoeren van keuringen van grond- en of bouwstoffen om de hergebruikmogelijkheden te bepalen,
 • Het mede beoordelen van bestekken en voorzien van praktisch advies,
 • Het opstellen van een grondbeheersingsplan bij grootschalige projecten

Kwaliteitszorg

 • Het begeleiden van bedrijven die handelingen in de grond uitvoeren waarvoor verplichte certificering geldt; bodem sanering is hier een voorbeeld van. Het uitvoeren van mechanische boringen t.b.v. het uitvoeren van een grondwateronderzoek is een ander voorbeeld,
 • Het innemen en samenvoegen van grondstromen is daarnaast een veel voorkomende handeling waarvoor certificering verplicht is,
 • Ondersteuning wordt geboden bij de volgende regelingen SIKB BRL 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 9321, 9313 en 9335. Tenslotte de systemen ISO 9001  en VCA**,
 • Het houden van interne audits bij de hierboven genoemde regelingen,
 • Het opstellen van kwaliteitssysteem en begeleiden van bedrijven op weg naar certificering,
 • Het laten opstellen van een actuele VGM risico-inventarisatie en evaluatie,
 • Het vaststellen van de opleidingsbehoefte binnen een bedrijf en daar de passende opleiding vinden,
 • Het onderhouden via abonnementen (vooraf gemaakte prijsafspraken) van de BRL’s en zorg dragen voor actualisatie.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

 

Zeg wat je doet

 

Doe wat je zegt

 

Z

Bewijs het!

 

Medio 2015 wordt de nieuwe versie van ISO 9001 vrijgegeven. Dit is de opvolger van de norm ISO9001:2008. De nieuwe versie bevat behoorlijk wat verbeteringen. Hieronder zijn de belangrijkste aanpassingen opgenomen.

Stakeholders
In het INK model en andere modellen is het al veel langer gebruikelijk om niet alleen de klanten als stakeholder te zien, maar ook andere partijen, zoals leveranciers, personeel, aandeelhouders, de samenleving, et cetera. Een organisatie dient met alle partijen – die we dus stakeholder noemen – die een relatie hebben met uw organisatie een win-win relatie op te bouwen. Uw organisatie moet voordeel hebben van de relatie en de andere partij, de stakeholder, ook. Dat voordeel mag simpelweg korting zijn, als het een leveranciers betreft, maar ook betere kwaliteit, snellere levering, PR of welk ander voor uw organisatie van belang zijnde voordeel dan ook. Daar staat dan tegenover dat bijvoorbeeld de stakeholder aandeelhouder of financier graag rendement heeft op het geïnvesteerde vermogen. Waarom zou deze anders weer willen investeren?
Risicomanagement
Naast het meten van de prestaties van processen via de output – procesmanagement, procesanalyse – kunnen ook de risico’s worden gemeten/geanalyseerd. Dit is een nieuw hoofdstuk in de norm. Daarmee sluit ze aan bij richtlijnen die algemeen geldig zijn in de tegenwoordige bedrijfseconomie van bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen. Dit is niet alleen nuttig voor uw organisatie, u creëert zo ook een mogelijk interessante propositie ten aanzien van uw klanten. Zeker als u levert aan grotere ondernemingen, dan zullen ze deze actie waarderen.
Input en output
Er komt meer nadruk op het meten van de input en de output van processen. Heel praktisch als voorbeeld: welke artikelen, informatie en specificaties gaan het productieproces in en komen er dan goede producten uit? Welke informatie gaat het offerte proces in en komt en dan ook een goede, foutloze offerte uit? Het telkens goed beoordelen van de ingang van een proces en de uitgang krijgt meer nadruk. Natuurlijk is dat feitelijk wat procesmanagement is en dit was ook al het centrale onderwerp in de vorige versie van de norm. Echter, nu zal er meer op getoetst worden. Op zich niet gek en ook dit is weer een kans voor uw organisatie als propositie richting uw klanten. In plaats van alleen maar op te geven aan inkopers dat u gecertificeerd met volgens ISO9001, kunt u ook aantonen dat uw processen werkelijk beheerst verlopen.
Kwaliteitshandboek
Dit onderwerp gaat over de integratie van normen. De indeling van de norm is aangepast aan andere normen. ISO9001, ISO14001 en andere normen worden gesynchroniseerd, waardoor ze gemakkelijker te integreren zijn en uw kwaliteitshandboek eenvoudiger wordt van opzet.
Documentatie
Alhoewel nog niet helemaal duidelijk is welke verplichtingen in de norm terugkomen, krijgt u meer vrijheid in de wijze van documenteren. Waarschijnlijk komen er minder verplichten procedures en registraties in voor, maar u zult wel nadrukkelijker de werking van processen moeten aantonen.
Leiderschap
Al in de vorige norm werd meer de nadruk gelegd op de directieverantwoordelijkheid, dat gaat nog verder in deze norm. Men doet er alles aan om te voorkomen dat ISO9001 een papieren tijger wordt. Niet even wat documenten maken en een certificaat scoren, nee, aantonen dat de directie/het management de organisatie goed bestuurt, hoe dat gebeurt en wat de effecten zijn. Dit schrikt veel management teams af, maar dat is helemaal niet nodig. Integendeel, dat doet het management toch al iedere dag? Ook zonder norm wordt uw organisatie toch dagelijks bestuurd? Het gaat er om te bekijken of dat besturen effectief gebeurt, maar ook dat doet u waarschijnlijk elke dag.
Werkplek, werkomgeving
Meer dan in de vorige norm krijgt de werkplek meer aandacht. De werkplek is de plek waar de producten van klanten worden gemaakt c.q. waar de diensten worden geleverd. Dit is waar de klant voor betaalt. Is die werkomgeving goed, behulpzaam, effectief, efficiënt?! Zijn de werkomstandigheden optimaal voor goede, snelle productie? Daarvoor vraagt de norm nu meer aandacht.

Hulp nodig?

Wij helpen u graag bij het omzetten van het bestaande systeem naar de nieuwe ISO 9001 norm.

Eummelen Consult
Roy van Eummelen

Adres
Binderskampweg 28
6545 CB Nijmegen

Telefoonnummer
06-38936320

E-mailadres
info@eummelenconsult.nl

KvK-nummer
09172102

BTW-nummer
164705740.B.01

Rekeningnummer
NL5701344.58.974